VoteFlow

by chozabu @ Nov. 15, 2015

Full average: 100%
full sum: 5
full vote count: 5
direct average: 100.0%

direct sum: 1.0
direct vote count: 1
your vote: